Ukončený projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

DOHODOU  číslo: 22/08/054/19

o poskytnutí investičnej pomoci v rámci národného projektu "Investičná pomoc pre sociálne podniky - nenávratná zložka - Opatrenie č. 4" podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 17 a § 25 ods. 4 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

www.esf.gov.sk , www.minedu.gov.sk , www.minv.gov.sk.