SOCIÁLNY PODNIK


Spoločnosť SOLCOM MEDIA s.r.o. r. s. p. sa stala od 23.8.2021 registrovaným sociálnym podnikom.


KATALÓG SOCIÁLNYCH PODNIKOV

Čo znamená byť registrovaným sociálnym podnikom  a  riadiť sa princípmi sociálnej ekonomiky a prínosov pre spoločnosť ?

V minulosti existoval pojem chránená dieľňa, ak bol záujem zamestnávať ľudí s určitým zúženým okruhom zdravotného znevýhodnenia. V súčastnosti je možnosť vytvoriť pracovné miesta pre oveľa šírši záber zdravotne znevýhodnených osôb a tak isto aj pre zraniteľné osoby. 

 

Sociálne podnikanie do podnikania vnáša etický rozmer a princíp solidarity. 


Svojimi aktivitami by sme radi prispeli k miestnemu rozvoju
a zvyšovaniu kvality života tak v mestských, ako i vidieckych oblastiach Slovenska.Viacerí vizionári o sociálnom podnikaní hovoria ako o " podnikaní pre 21. storočie ".

Posúďte sami ... 

🌈


Na Slovensku sociálne podnikanie upravuje Zákon č. 112/2018 Z. z.

o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


OZNÁMENIE O KONANÍ VOLIEB DO PORADNÉHO VÝBORU REGISTROVANÉHO SOCIÁLNEHO PODNIKU

Solcom Media s.r.o. r. s. p. a Výzva na predkladanie formuláru kandidáta na člena PV + písomný súhlas


Vedenie obchodnej spoločnosti Solcom Media s.r.o. r. s. p. oznamuje, že 10.08.2022 od 19:00 do 20:00 sa v priestoroch obchodnej spoločnosti na ul. Rovniankova 12, 851 02 Bratislava, uskutočnia voľby do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku Solcom Media s.r.o. r. s. p., ktorého kompetencie vymedzuje ustanovenie § 9 zákona č. 112/2018 Z. z. zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a upravuje interný predpis obchodnej spoločnosti č. 01/2021 a jej dodatky.

Vo voľbách za člena poradného výboru má právo kandidovať:

 • zamestnanec registrovaného sociálneho podnik Solcom Media s.r.o., r.s.p.
 • spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje príslušný sociálny podnik,
 • obyvateľ obce CÍFER - PÁC, ako obce, v ktorej je umiestnená prevádzka registrovaného sociálneho podniku,
 • fyzická osoba, ktorá pre registrovaný sociálny podnik SOLCOM MEDIA s.r.o., r.s.p. v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín.

ak je občanom Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, má viac ako 18 rokov a v čase volieb spĺňa niektoré z nasledovných kritérií:

 • u zamestnanca RSP je kritériom platná a účinná pracovná zmluva,
 • u spotrebiteľa tovaru alebo služby, ktoré RSP vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje je kritériom najmenej jeden zmluvný vzťah medzi RSP a spotrebiteľom, v rámci ktorého sa realizovala aspoň jedna výroba alebo dodávka tovaru či poskytnutie služby zo strany RSP smerom k spotrebiteľovi,
 • u obyvateľa obce, v ktorej je umiestnená prevádzka RSP je kritériom trvalý pobyt v obci,
 • u fyzickej osoby, ktorá pre RSP v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín je kritériom Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená medzi RSP a dobrovoľníkom a akékoľvek potvrdenie alebo výkaz potvrdený RSP, z ktorých vyplýva výkon dobrovoľníckej činnosti v prospech RSP v rozsahu najmenej 150 hodín v prechádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Vyzívame kandidáta na člena poradného výboru aby podal písomnú kandidátku na prevádzke spoločnosti na adrese ul. Rovniankova 12, 851 02 Bratislava do 01.08.2027.

Kandidačný formulár musí obsahovať meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, telefonický kontakt a adresu trvalého pobytu.

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné pripojiť ku kandidačnému formuláru do volieb za člena poradného výboru:

 • vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o skutočnosti, že osoba je zamestnanec príslušného registrovaného sociálneho podniku alebo spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje príslušný registrovaný sociálny podnik, alebo obyvateľ obce, v ktorej je umiestnená prevádzka príslušného registrovaného sociálneho podniku alebo že je fyzická osoba, alebo ktorá pre registrovaný sociálny podnik v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín. Volič je povinný v čestnom vyhlásení uviesť správne a úplné údaje, inak sa dopúšťa priestupku podľa §21 ods. 1. písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
 • súhlas na použitie osobných údajov pre potreby ich spracovania a zverejnenia v rámci volieb
  do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Zvolení kandidáti sa stanú členmi poradného výboru na obdobie 5 rokov.